Aonadan eisimpleireach airson Gàidhlig ionnsachadh

Clàraich gus cuairt-litir a’ phròiseact (sa Bheurla) fhaighinn:

Tha gach fear de na h-aonadan foithe seo a’ comharrachadh ìre ionnsachaidh fa leth (A1-C2). Tha giorrachadh ann de shusbaint an aonaid, agus cunntas air an dòigh anns a’ bheil an t-aonad a’ buntainn ri na còig raointean a tha ann an CLIL (Susbaint, Conaltradh, Tuigse, Comasanan, Coimhearsnachd). Ionnsaich barrachd mu dheidhinn CLIL: https://www.languages.dk/clil4u/index.html

Eairdsidh Caimbeul

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Tha am pròiseact seo ag amas air pròiseas a stèidheachadh airson stòras culturail a chruinneachadh ann an dòigh far am bi na coimhearsnachdan Gàidhealach fhèin a’ clàradh stuthan luachmhor airson na ginealaichean ri teachd. Thathas an dùil ri co-obrachadh leantainneach eadar na coimhearsnachdan agus acadaimigich, agus eadar Alba is Èirinn, a bhios a’ cur ri stòras beò nan cànan Gàidhealach. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin bidh seo a’ neartachadh oidhirpean airson planadh cànain a bheir taic dha na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh, ann an com-pàirteachadh a tha a’ dìon an dìleab le sùil air na h-amannan ri teachd. Aig an aon àm, bidh e a’ cleachdadh teicneòlas ùr iomchaidh ann an clàradh agus taic-ionnsachaidh gus dèiligeadh le feumalachdan èiginneach.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Eisimpleir tràth, bho phròiseact paidhleat far an do thòisich an Institiud Rannsachaidh Cànain aig OGE, còmhla ri Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse agus com-pàirtichean à Èirinn, a bhith a’ clàradh còmhradh nàdarra aig luchd-labhairt Gàidhlig na h-Albann agus Gàidhlig na h-Èireann anns a’ choimhearsnachd aca fhèin, le uidheam agus dòighean clàraidh a tha furasta do na neo-phroifeasantaich.  Chaidh an clàraidh seo a dhèanamh ann an seisean trèanaidh aig an fhìor thoiseach.  Mar phàirt den trèanadh, tha Pàdruig a’ ceasnachadh Eairdsidh m’a chuimhneachain agus beachdan a thaobh a bhith ga thogail agus a bhith fhathast a’ fuireach ann am Beinn na Faoghla. Tha Eairdsidh na dhùchasach ann am Beinn na Faoghla, agus tha an còmhra a’ tòiseachadh le e a bhith a’ mìneachadh freumhan a’ theaghlaich.  Tha Eairdish an uair sin a’ bruidhinn m’a làithean sgoile agus a bhith a’ faighinn foghlaim sna h-eileanan agus air an tìr-mòr.  Tha an còmhradh an uair sin a’ gluasad gu na cosnaidhean a bh’aige, le tràthan ann an leasachadh nan croileagan agus an uair sin ann an obair chomhairleachaidh air ais ann am Beinn na Faoghla.  Tha Pàdruig an uair sin a’ faighneachd de Eairdsidh mu na h-atharrachaidhean a chunnaic e sa choimhearsnachd agus sa chànan bhon a bha e òg.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-null ’s a-nall anns am bi Pàdruig Moireach a’ ceasnachadh Eairdsidh Caimbeul m’a chuimhneachain agus beachdan a thaobh a bhith ga thogail agus a bhith a’ fuireach ann am Beinn na Faoghla sna h-Eileanan Siar.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact a’ sùileachadh ri eadar-mhalairt leantainneach eadar na coimhearsnachdan Gàidhlig agus acadaimigich, agus eadar Alba agus Èirinn, a thaobh na Gàidhlig mar ghoireas cultaireil a tha beò.  A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin bidh seo a’ neartachadh oidhirpean airson planadh cànain a bheir taic dha na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Bidh an neach-ionnsachaidh a’ faighinn sealladh a-steach air na coimhearsnachdan Gàidhlig, agus tuigse air an dùchas.  Ionnsachaidh e briathrachas ùr bhon chòmhradh nàdarra le bhith a’ briogadh fhaclan agus a’ cruinneachadh stòras-briathrachais a ghabhas a chleachdadh airson obair trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Tuigse cultarail tro bhith ag èisteachd gu dìreach ri na guthan aig daoine beò sna dachaighean aca fhèin.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/7628

Pàdruig Moireach

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Eisimpleir tràth, bho phròiseact paidhleat far an do thòisich an Institiud Rannsachaidh Cànain aig OGE, còmhla ri Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse agus com-pàirtichean à Èirinn, a bhith a’ clàradh còmhradh nàdarra aig luchd-labhairt Gàidhlig na h-Albann agus Gàidhlig na h-Èireann anns a’ choimhearsnachd aca fhèin, le uidheam agus dòighean clàraidh a tha furasta do na neo-phroifeasantaich.  Chaidh an clàraidh seo a dhèanamh ann an seisean trèanaidh aig an fhìor thoiseach.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Tha Eairdsich a’ ceasnachadh Pàdraig m’a bheatha.  Tha Pàdruig a’ stèidheachadh freumhan a theaghlaich ann an Càrlabhagh, ann an Leòdhas, agus a’ bruidhinn m’a chuimhneachain thràth den dachaigh agus de bheatha na coimhearsnachd nuair a bha e na phàist.  Tha e an uair sin ag innse m’a chùrsa tron sgoil ann an Leòdhas, tro foghlam oilthigh ann an Obar Dheathain, gu obair air na crainn-ola sa Chuan Tuathach.  Dh’atharraich a chùrsa-obrach an uair sin gu teasgasg-cànain, a thug a-null-thairis e mus do thill e a dh’Albainn gu bhith a’ teagasg na Gàidhlig do dh’inbhich.  Tha an còmhradh a’ crìochnachadh le deasbad mu na toileachasan agus na dùbhlanan a tha an lùib na h-obrach sin.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-null ’s a-nall anns am bi Eairdsidh a’ ceasnachadh Pàdruig mu sgeul a bheatha.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact a’ sùileachadh ri eadar-mhalairt leantainneach eadar na coimhearsnachdan Gàidhlig agus na h-acadaimigich, agus eadar Alba agus Èirinn, a thaobh na Gàidhlig mar ghoireas cultaireil a tha beò.  A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin bidh seo a’ neartachadh oidhirpean airson planadh cànain a bheir taic dha na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Bidh an neach-ionnsachaidh a’ faighinn sealladh a-steach air na coimhearsnachdan Gàidhlig, agus tuigse air an dùchas.  Ionnsachaidh e briathrachas ùr bhon chòmhradh nàdarra le bhith a’ briogadh fhaclan agus a’ cruinneachadh stòras-briathrachais a ghabhas a chleachdadh airson obair trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Tuigse cultarail tro bhith ag èisteachd gu dìreach ri na guthan aig daoine beò sna dachaighean aca fhèin.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/7689

Tòmas MacDhòmhnaill (1)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Tha Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean à Èirinn, a’ cur toiseach air a’ chainnt nàdarra aig luchd-labhairt na Gàidhlig agus na Gaeilge a chlàradh anns na coimhearsnachdan aca fhèin, le uidheam agus dòighean-obrach a tha furasta rin cleachdadh leis an duine àbhaisteach.  An seo, anns a’ chiad fhear de dà chlàradh, tha Tommy MacDhòmhnaill a’ bruidhinn ri Eairdsidh Caimbeul m’a bheatha ann an Uibhist a Deas.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Tha Tommy a’ bruidhinn m’a theaghlach ’s a shinnsreachd. Agus m’a chùrsa-obrach, a’ tòiseachadh le bhith a’ cuideachdadh sa bhùth-siubhail aig athair, agus an uair sin greis fhada aig companaidh tuathanas èisg anns an do chur e r’a sgilean agus ùidh ann an coimpiutaireachd.  An uair sin lean e diofar slìghean, nam measg a bhith a’ toirt seachad fiosrachadh air an sgìre do bhusaichean de luchd-turais a thigeadh troimhe.  Tro bhith an sàs ann an rannsachadh sloinntearachd sa sgìre, thàinig e air fiosrachadh ùr annasach m’a shinnsearan fhèin.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-null ’s a-nall anns am bi Tommy MacDhòmhnall a’ bruidhinn ri Eairdsidh Caimbeul m’a bheatha ann an Uibhist a Deas.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact a’ sùileachadh ri eadar-mhalairt leantainneach eadar na coimhearsnachdan Gàidhlig agus na h-acadaimigich, agus eadar Alba agus Èirinn, a thaobh na Gàidhlig mar ghoireas cultaireil a tha beò.  Tha am pròiseas fhèin luachmhar.  Agus a bharrachd air sin, thèid goireas dùchasach fìrinneach a chruthachadh a bheireas fiosrachadh earbsach don t-saothar planaidh cànain a-chum taic a thoirt do na coimhearsnachdan a chruthaich e.

Bàrr na duilleige

Comasan

Bidh an neach-ionnsachaidh a’ faighinn sealladh a-steach do na coimhearsnachdan Gàidhlig, agus tuigse air an dùchas.  Ionnsachaidh e briathrachas ùr bhon chòmhradh nàdarra le bhith a’ briogadh fhaclan agus a’ cruinneachadh stòras-briathrachais a ghabhas a chleachdadh airson obair trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Tuigse cultarail tro bhith ag èisteachd gu dìreach ri na guthan aig daoine beò sna dachaighean aca fhèin.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/7853

Tòmas MacDhòmhnaill (2)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

An seo san dàrna pàirt tha Tommy ag bruidhinn mu dheidhinn a bhith an sàs ann an caochladh bhuidhnean cultarail ann an Uibhist a Deas, leithid Ceòlas, Fèis Tìr a’ Mhurain, agus an Comann Bogsa agus Fidheil.  Tha esan agus Eairdsih cuideachd a’ deasbad nan dùbhlanan agus cothroman a tha an lùib a bhith ag obair ri Gàidhlig agus tro mheadhan na Gàidhlig sa choimhearsnachd an-diugh, thar diofar ginealaichean.  Tha cainnt air an “taigh cèilidh” bhith air falbh a’ tionndadh gu cuimhneachadh agus gearr-aithris air cuid de na sgeulachdan a bhiodh air an aithris sna seann làithean.

Bàrr na duilleige

Susbaint

An seo san dàrna pàirt tha Tommy ag bruidhinn mu dheidhinn a bhith an sàs ann an caochladh bhuidhean cultarail ann an Uibhist a Deas, leithid Fèis Tìr a’ Mhurain, agus an Comann Bogsa agus Fidheil.  Tha esan agus Eairdsih cuideachd a’ deasbad nan dùbhlanan agus cothroman a tha an lùib a bhith ag obair ri Gàidhlig agus tro mheadhan na Gàidhlig sa choimhearsnachd an-diugh, thar diofar ginealaichean.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-null ’s a-nall anns am bi Tommy MacDhòmhnall a’ bruidhinn ri Eairdsidh Caimbeul m’a bheatha ann an Uibhist a Deas.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact a’ sùileachadh ri eadar-mhalairt leantainneach eadar na coimhearsnachdan Gàidhlig agus na h-acadaimigich, agus eadar Alba agus Èirinn, a thaobh na Gàidhlig mar ghoireas cultaireil a tha beò.  Tha am pròiseas fhèin luachmhar.  Agus a bharrachd air sin, thèid goireas dùchasach fìrinneach a chruthachadh a bheireas fiosrachadh earbsach don t-saothar planaidh cànain a-chum taic a thoirt do na coimhearsnachdan a chruthaich e.

Bàrr na duilleige

Comasan

Bidh an neach-ionnsachaidh a’ faighinn sealladh a-steach air na coimhearsnachdan Gàidhlig, agus tuigse air an dùchas.  Ionnsachaidh e briathrachas ùr bhon chòmhradh nàdarra le bhith a’ briogadh fhaclan agus a’ cruinneachadh stòras-briathrachais a ghabhas a chleachdadh airson obair trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Tuigse cultarail tro bhith ag èisteachd gu dìreach ri na guthan aig daoine beò sna dachaighean aca fhèin.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/7854

Hughena NicDhòmhnaill (1)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Tha Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean à Èirinn, a’ cur toiseach air a’ chainnt nàdarra aig luchd-labhairt na Gàidhlig agus na Gaeilge a chlàradh, anns na coimhearsnachdan aca fhèin, le uidheam agus dòighean-obrach a tha furasta rin cleachdadh leis an duine àbhaisteach.  An seo, anns a’ chiad fhear de dà chlàradh, tha Hughena a’ bruidhinn m’a teaghlach, agus m’a cuimhneachain thlachdmhar a bhith a’ fàs suas agus a’ dol gu diofar sgoiltean ann an Uibhist agus Beinn na Faoghla – nam measg a bhith a’ tachairt air coimpiutairean dhan chiad uair nuair a dh’fhosgail Sgoil Lìonacleit.  An dèidh sin chuir i seachad seal ann an Steornabhagh, na h-oileanach aig a’ cholaiste agus a’ dèanamh obair phàirt-tìde aig Rèidio nan Gàidheal is eile.  Thill i a dh’Uibhist agus dh’obraich i ann an diofar àiteachan agus thog i teaghlach. Tha i ag innse mun tlachd a tha a’ faighinn bho bhith ag obair còmhla ri daoine, agus mun dòigh anns a bheil i ag gabhail fois às dèidh na h-obrach.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh a-null ’s a-nall anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Hughena NicDhòmhnaill air a cuimhneachain agus a beachdan a thaobh a bhith ga togail agus a bhith fhathast a’ fuireach ann an Uibhist a Deas sna h-Eileanan Siar.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh eadar dìthis, anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Hughena NicDhòmhnaill air a cuimhneachain agus a beachdan a thaobh a bhith ga togail agus a bhith fhathast a’ fuireach ann an Uibhist a Deas sna h-Eileanan Siar.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact a’ sùileachadh ri eadar-mhalairt leantainneach eadar na coimhearsnachdan Gàidhlig agus na h-acadaimigich, agus eadar Alba agus Èirinn, a thaobh na Gàidhlig mar ghoireas cultaireil a tha beò.  Tha am pròiseas fhèin luachmhar.  Agus a bharrachd air sin, thèid goireas dùchasach fìrinneach a chruthachadh a bheireas fiosrachadh earbsach don t-saothar planaidh cànain a-chum taic a thoirt do na coimhearsnachdan a chruthaich e.

Bàrr na duilleige

Comasan

Bidh an neach-ionnsachaidh a’ faighinn sealladh a-steach air na coimhearsnachdan Gàidhlig, agus tuigse air an dùchas.  Ionnsachaidh e briathrachas ùr bhon chòmhradh nàdarra le bhith a’ briogadh fhaclan agus a’ cruinneachadh stòras-briathrachais a ghabhas a chleachdadh airson obair trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Tuigse cultarail tro bhith ag èisteachd gu dìreach ri na guthan aig daoine beò sna dachaighean aca fhèin.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/7915

Hughena NicDhòmhnaill (2)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

An seo san dàrna fear den dà phàirt, tha Hughena a’ bruidhinn air cho cudromach ’s a tha a creideamh air a bhith na beatha, agus tha sin a’ leantainn gu cuimhneachadh nas farsaing air na nòsan agus tradaiseanan a bha timcheall ann an làithean a h-òige nuair a bhiodh nàbaidhean a’ tadhal nas trice air càch-a-chèile, gu minig a thaobh gnothaichean croitearachd.  Tha Hughena ag innse mu bhith a’ cruinneachadh ’s ag ithe maorach bhon traigh, agus mu na sgilean bèicearachd nach tèid an cur gu feum cho tric an-diugh bhon a tha a h-uile nì ri fhaighinn cho furasta bho na bùthan.  Tha an còmhradh a’ crìochnachadh le beagan deasbaid a thaobh cho làidir ’s a tha cleachdadh na Gàidhlig na teaghlach, air mar a tha i air a tabhairt seachad gu soirbheachail da cuid cloinne, agus mun luach a th’ann a bhith a’ brosnachadh nan daoine nas sine sa choimhearsnachd a bhith a’ com-pàirteachadh an sgilean labhairt, ged a tha uaireannan duilgheadasan ann a bhith gan clàradh.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh a-null ’s a-nall anns a bheil Hughena a’ cuimhneachadh a bhith a’ cruinneachadh ’s ag ithe maorach bhon chladach nuair a bha i òg, agus mu na sgilean bèicearachd nach tèid an cur gu feum cho tric an-diugh bhon a tha a h-uile nì ri fhaighinn cho furasta bho na bùthan. Tha an còmhradh a’ crìochnachadh le beagan deasbaid a thaobh cho làidir ’s a tha cleachdadh na Gàidhlig na teaghlach, air mar a tha i air a tabhairt seachad gu soirbheachail da cuid cloinne, agus mun luach a th’ann a bhith a’ brosnachadh nan daoine nas sine sa choimhearsnachd a bhith a’ com-pàirteachadh an sgilean labhairt, ged a tha uaireannan duilgheadasan ann a bhith gan clàradh.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh eadar dìthis, anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Hughena NicDhòmhnaill air a cuimhneachain agus a beachdan a thaobh a bhith ga togail agus a bhith fhathast a’ fuireach ann an Uibhist a Deas sna h-Eileanan Siar.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact a’ sùileachadh ri eadar-mhalairt leantainneach eadar na coimhearsnachdan Gàidhlig agus na h-acadaimigich, agus eadar Alba agus Èirinn, a thaobh na Gàidhlig mar ghoireas cultaireil a tha beò.  Tha am pròiseas fhèin luachmhar.  Agus a bharrachd air sin, thèid goireas dùchasach fìrinneach a chruthachadh a bheireas fiosrachadh earbsach don t-saothar planaidh cànain a-chum taic a thoirt do na coimhearsnachdan a chruthaich e.

Bàrr na duilleige

Comasan

Bidh an neach-ionnsachaidh a’ faighinn sealladh a-steach air na coimhearsnachdan Gàidhlig, agus tuigse air an dùchas.  Ionnsachaidh e briathrachas ùr bhon chòmhradh nàdarra le bhith a’ briogadh fhaclan agus a’ cruinneachadh stòras-briathrachais a ghabhas a chleachdadh airson obair trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Tuigse cultarail tro bhith ag èisteachd gu dìreach ri na guthan aig daoine beò sna dachaighean aca fhèin.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/7916

 

Alasdair Mac Asgaill

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Part of the Stòras Beò nan Gàidheal project in which the UHI Language Sciences Institute with Sabhal Mòr Ostaig and Soillse, together with Irish partners, record the natural speech of Irish and Scottish Gaelic speakers in their own communities with user-friendly equipment and techniques. Here, Ali, from Ormacleit in South Uist talks about his working life, both with a large local employer and as a jobbing crofter, as well as some of the traditional practices and customs associated with the latter, and how they are changing.

Bàrr na duilleige

Susbaint

.A two-way conversation in which Archie Campbell questions Ali MacAskill on his recollections and opinions on growing up and continuing to live on South Uist in the Outer Hebrides.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Listening to a two-way conversation in which Archie Campbell questions Ali MacAskill on his recollections and opinions on growing up and continuing to live on South Uist in the Outer Hebrides.

Bàrr na duilleige

Tuigse

The project envisages a continuing exchange between Coimhearsnachd and academia, and between Ireland and Scotland, in relation to the lived cultural resource of the Gaelic languages. In addition to the inherent value of the process itself, the added benefit of this exchange will be the creation of an authentic cultural resource to inform and bolster language planning efforts in support of the communities producing it.

Bàrr na duilleige

Comasan

.The learner will achieve an insight into the Scottish Gaelic communities and gain cultural knowledge. The student will learn new vocabulary from spoken natural language by clicking the words and build a vocabulary list for training purposes.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Cultural insight through unfiltered engagement with the voices of real people in their own homes

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8239

Catrìona Nic an t-Saoir (1)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns a’ chiad phàirt, tha Catrìona, à Ìochdar ann an Uibhist a Deas, a’ cuimhneachadh air làithean sgoile toilichte, an toiseach ann an Ìochdar, an uairsin Dalabrog, agus a’ crìochnachadh sa Ghearasdan air an tìr-mòr. Às deidh dhi co-dhùnadh a dhèanamh air cùrsa-beatha teagaisg, rinn i trèanadh ann an Glaschu mus do thill i a dh’ Uibhist a Deas airson a’ chiad obair aice, ann an Loch Baghasdail, far an do chleachd i a’ Ghàidhlig aice gu mòr. Nuair a phòs i ghluais i air ais don Ghearasdan far an robh i ag obair ann an sgoil fad fichead bliadhna. Tha i a’ bruidhinn air na dlùth cheanglaichean ri na eileanan agus ris a’ Ghàidhlig a bha aig mòran sa bhaile agus san sgoil.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns a bheili Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Catrìona Nic an t-Saoir mu na cuimhneachain agus na beachdan aice mu bhith a’ fàs suas ann an Uibhist a Deas ann an Innse Gall agus mu na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh dà-thaobh anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Catrìona Nic an t-Saoir mu na cuimhneachain agus na beachdan aice mu bhith a’ fàs suas ann an Uibhist a Deas ann an Innse Gall agus mu na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Ag èisteachd ri còmhradh dà-thaobh anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Catrìona Nic an t-Saoir mu na cuimhneachain agus na beachdan aice mu bhith a’ fàs suas ann an Uibhist a Deas ann an Innse Gall agus mu na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8233

Catrìona Nic an t-Saoir (2)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns an dàrna pàirt, tha Catrìona a’ bruidhinn mun phàirt adhartach aice ann an cur toiseachd ri Foghlam tro Mheadhanach Gàidhlig ann an Loch Abar agus sgìrean faisg air làimh, còmhla ri fàs a’ ghluasaid Fèis aig an aon àm. Chòrd a dòigh-beatha peripatetic rithe. Nuair a thill i dhachaigh a dh’ Uibhist a Deas, bha i an sàs ann an teagasg solarachaidh, agus tha i air a bhith an sàs gu dlùth le Ceòlas, an sgoil shamhraidh agus gnothaichean co-cheangailte ris, agus air a bhith an sàs ann a bhith a’ teagasg na Gàidhlig do dh’ inbhich, mar eisimpleir, airson Sabhal Mòr Ostaig.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Catrìona Nic an t-Saoir mu na cuimhneachain agus na beachdan aice mu bhith a’ fàs suas ann an Uibhist a Deas ann an Innse Gall agus mu na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh dà-thaobh anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Catrìona Nic an t-Saoir mu na cuimhneachain agus na beachdan aice mu bhith a’ fàs suas ann an Uibhist a Deas ann an Innse Gall agus mu na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8235

Ailig Mac a' Phì (1)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns a’ chiad phàirt, tha Alec a’ cuimhneachadh air a òige ann am Baile nan Cailleach, Beinn na Faoghla, agus air sgoil aig àm a’ chogaidh ann am Baile a’ Mhanaich agus an uair sin Cnoc nam Mònadh, a’ toirt a-steach mì-mhodh sa raon-cluiche, sa seòmar-sgoile, no sa ghàrradh, a bharrachd air obair croitearachd aig an taigh, agus obair leis a’ mhòin. An dèidh dha an sgoil fhàgail aig 14, thòisich e air a chiad obair phàighte aig companaidh togail aig aois 16. Tha e a’ cuimhneachadh aig àm a’ chogaidh gun robh daoine agus prìosonaich-cogaidh bho mhòran nàiseanan co-cheangailte ris a’ phort-adhair, nam measg Astràilianaich, Pòlanaich, Gearmailtich agus Eadailtich. Tha e a’ bruidhinn air fèillean gàirdeachais gus deireadh a’ chogaidh a chomharrachadh, agus a’ cuimhneachadh air an SS Politician “Whisky Galore”. An uairsin chuir e seachad beagan ùine ann an Glaschu. Tha Alec a’ fuireach ann am Beinn nam Faoghla, agus tha triùir mhac aige - Dòmhnall, Aonghas, agus Iain, ochdnar oghaichean, agus aon iar-ogha.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-thaobh anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Alec Mac a’ Phì air na cuimhneachain agus na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas agus a’ leantainn air a’ fuireach ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh dà-thaobh anns am bi Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Alec Mac a’ Phì air na cuimhneachain agus na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas agus a’ leantainn air a’ fuireach air Beinn na Faoghla  ann an Innse Gall.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8243

Ailig Mac a' Phì (2)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns an dàrna pàirt, tha Alec ag innse mar a thill e don chroit agus an uairsin gun d’ fhuair e obair le companaidh sheirbheisean a thug e fhèin agus grunn charaidean a-mach a Hiort. An dèidh sin fhuair e obair le Bòrd an Uisge, leis an do dh'fhuirich e gus an do leig e dheth a dhreuchd. Tha e cuideachd a’ bruidhinn mu chur-seachadan, a’ toirt a-steach badmantan agus ball-coise, a bharrachd air dannsaichean agus cleachdaidhean na Bliadhn’ Ùire agus cleachdaidhean òil co-cheangailte ris. Tha e ag innse mar a choinnich e ri a bhean, Mairead, agus a’ toirt mion-fhiosrachadh mun bhanais aca, agus tha e ag innse sgeulachd mu chommando a nochd anns na Steadings. Tha còmhradh mu chàirdeas eadar an arm agus a’ choimhearsnachd a’ leantainn gu meòrachadh air na h-atharrachaidhean a tha e air fhaicinn ann am beatha nan eilean. Tha Alec a’ fuireach ann am Beinn na Faoghla, agus tha triùir mhac, ochdnar oghaichean, agus aon iar-ogha aige.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-thaobh anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Alec Mac a’ Phì air na cuimhneachain agus na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas agus a’ leantainn air a’ fuireach ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh dà-thaobh anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Alec Mac a’ Phì air na cuimhneachain agus na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas agus a’ leantainn air a’ fuireach ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8244

Màiri Robasdan (1)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns a’ chiad phàirt, tha Màiri Robasdan à Beinn na Faoghla, a’ bruidhinn mu a teaghlach agus na cuimhneachain aice air làithean-sgoile tràth ann an Cnoc na Mònadh. Bha a h-athair na gheamair air oighreachd Uibhist a Deas. Bha e na iongnadh mòr a bhith a’ fàgail aig 15 gus tuilleadh trèanaidh fhaighinn aig Caisteal Dhùn na Creige. Tha i ag innse mun bheatha làitheil an sin. Às deidh sin bha i ag obair ann an Dùn Èideann airson dà bhliadhna mus do ghluais i gus obair taigh-òsta a dhèanamh sa Ghearasdan, far an do d’fhuair i coimhearsnachd nas làidir de mhuinntir nan eilean.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Màiri Robasdan mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall agus agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh dà-thaobh anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Màiri Robasdan mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8252

Màiri Robasdan (2)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns an dàrna pàirt, tha Màiri a’ toirt cunntas air tilleadh gu Beinn na Faoghla às deidh bàs an duine aice, agus na h-atharrachaidhean a mhothaich i, gu sònraichte leis a’ bhorrradh ann an ionad an airm agus leis an obair a bha ri fhaighinn tro sgeamaichean poblach. Fhuair i obair ann an Sgoil Lìonacleit, a bha air ùr-fhosgladh, far an do chùm i oirre gus an do leig i dhi a dreuchd. Tha i cuideachd an sàs ann an diofar buidhnean carthannais agus buidhnean coimhearsnachd, agus tha a pàirteachas anns an eaglais air a toirt a-null thairis gu diofar dhùthchannan. Tha a h-ùidh anns a’ Ghàidhlig air a toirt a-null a Chanada. Tha i fhathast a’ dannsa agus tha e a’ còrdadh rithe bhith a’ coiseachd ann an diofar phàirtean den Ghàidhealtachd.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Màiri Robasdan mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh dà-thaobhach anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Màiri Robasdan mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8253

Seonag Smith (1)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo anns a’ chiad phàirt, tha Seonag Smith à Hàclait a’ bruidhinn m’a h-òige ann am Beinn na Faoghla, a’ toirt a-steach sgoil ann an Dalabrog agus Ìochdar. Tha i a ’cuimhneachadh air mar a bha a’ beatha teaghlaich agus ise am pàiste a bu shine, a’ toirt a-steach bhith a’ cuideachadh air a’ chroit, turasan bàta, agus cleachdaidhean sòisealta co-cheangailte ri gearradh na mòna, air mar a roinneadh na h-obrach eadar na daoine san teaghlach, agus air mar a bhìte a’ cuimhneachadh feumalachdan nan seann nàbaidhean. Tha i cuideachd a’ bruidhinn mun chàirdeas eadar an arm agus a’ choimhearsnachd, aon uair ’s gun do thòisich i ag obair aig a’ champa às deidh dhi an sgoil fhàgail.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh a-nunn ’s a-nall anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Seonag Nic a’ Ghobhainn mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall, agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-nunn ’s a-nall anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Seonag Nic a’ Ghobhainn mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall, agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8236

Seonag Smith (2)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns an dàrna pàirt, tha Seonag a’ bruidhinn mun choimhearsnachd ann am Beinn na Faoghla nuair a bha i òg, agus mar a choinnich i ris an duine aice. Tha i cuideachd a’ bruidhinn mun obair aice ann an Hiort, agus mu na beachdan aice air an eilean sin. Thug beatha an airm iad dhan Ghearmailt, agus tha i ag innse mar a tha i a’ faireachdainn gun do chuidich eòlas na Gàidhlig i le bhith ag ionnsachadh na Gearmailtis. Chaidh seo a leantainn le greisean ann an Catterick agus ann an Lunnainn, far an robh cothrom aice saoghal eadar-dhealaichte fhaicinn faisg air làimh. Mu dheireadh thill iad a Bheinn a Faoghla gu taigh ùr-nuadh.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Seonag Nic a’ Ghobhainn mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-nunn ’s a-nall anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Seonag Nic a’ Ghobhainn mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8237

Seonag Smith (3)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns an treas pàirt, tha Seonag a’ bruidhinn mu na cur-seachadan aice, leithid leughadh, agus a bhith a’ nochdadh gu cunbhalach air rèidio agus Telebhisean Gàidhlig (agus na duaisean a tha i air cosnadh) agus a’ meòrachadh air na cothroman cosnaidh a th’ann a-nis tron Ghàidhlig. Tha i cuideachd a’ cuimhneachadh air sgeulachdan a pàrantan mu na seann chleachdaidhean a thaobh cuirmean-bìdh a dheasachadh do bhàinsean agus làithean-fèille. Ged a tha i ag aithneachadh nan goireasan a tha rim faighinn a-nis san àrdsgoil 6-bliadhna, agus cuideachd air-loidhne, tha i a’ gabhail aithreachais mun dìth chothroman-obrach do dhaoine òga. A’ tilleadh gu còcaireachd, tha an còmhradh  a’ crìochnachadh le deasbad mu bhiadh mara traidiseanta.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns am bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Seonag Nic a’ Ghobhainn mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-nunn ’s a-nall anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Seonag Nic a’ Ghobhainn mu na cuimhneachain agus na beachdan aice air a bhith a’ fàs suas ann am Beinn na Faoghla ann an Innse Gall agus air na h-àitean eile dhan tug an dàn i.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8238

Alasdair Mac Dhòmhnaill (1)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns a’ chiad phàirt, tha Alasdair NicDhòmhnaill (Alasdair Crois Mòraig) à Uibhist a Tuath a’ bruidhinn mu dheidhinn a dhealas fad-beatha a thaobh croitearachd, a tha a mhac a-nis a’ leantainn. Bha a’ chiad sgoil aige ann an Càirinis agus a’ chuimhne as fheàrr leis, b’ e bhith a’ faighinn a-mach don ghàrradh. Chaidh sin a leantainn le sgoil ann an Ceann a’ Bhàigh, agus aon bhliadhna ann an Inbhir Nis nach do chòrd ris. Thill e a dh’Uibhist tha e air a bhith ag obair làn-ùine air a choit bhon uair sin. Tha e a’ cuimhneachadh air na cleachdaidhean bhidh a’ tadhal air nàbannan sna seann làithean. Tha a bhean, Annie, à Broughty Ferry, ach bhiodh e duilich do Alasdair a bhith a’ fuireach am badeigin eile mur am biodh e ri taobh na mara. Tha e air mòran atharrachaidhean fhaicinn bhon àm a bhiodh croitearan ag obair le eich, agus tha e a’ mìneachadh chleachdaidhean feamnadh na talmhainn agus stòraidh a’ buntàta ann an sloc-buntàta.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Alasdair Dòmhnallach mu na cuimhneachain agus na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas agus a’ leantainn air a’ fuireach ann an Uibhist a Tuath ann an Innse Gall.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-nunn ’s a-nall anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Alasdair Dòmhnallach mu na cuimhneachain agus na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas agus a’ leantainn air a’ fuireach ann an Uibhist a Tuath ann an Innse Gall.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8245

Alasdair Mac Dhòmhnaill (2)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns an dàrna pàirt, tha Alasdair a’ toirt iomradh air leasachaidhean bho na 60an, leithid teachd thractaran an àite eich, cabhsair a’ Bhaile Shear, ath-eagrachadh riaghaltas ionadail, agus maoin leasachaidh an Aonaidh Eòrpaich. Tha e cuideachd a’ bruidhinn mu dheidhinn turas dhan Sealan Nuadh agus mun bhuaidh fhollaiseach a bh’aig a’ Gàidhlig air ùr-eachdraidh na dùthcha sin. Ghluais an còmhradh gu beachdachadh air atharrachaidhean air cruth na tìre ann an Uibhist. Thathas cuideachd a’ bruidhinn air long-bhrisidhean agus air an carago a dh’ fhaodadh iad a thoirt seachad. Tha Alasdair a’ mìneachadh eachdraidh an ainm Crois Mòraig, agus a’ bruidhinn mu neart na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd, agus a’ meòrachadh air ruitheam nan ràithean a mhothaichear le bhith a’ croitearachd.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Alasdair Dòmhnallach mu na cuimhneachain agus na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas agus a’ leantainn air a’ fuireach ann an Uibhist a Tuath ann an Innse Gall.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-nunn ’s a-nall anns a bheil Eairdsidh Caimbeul a’ ceasnachadh Alasdair Dòmhnallach mu na cuimhneachain agus na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas agus a’ leantainn air a’ fuireach ann an Uibhist a Tuath ann an Innse Gall.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8246

Iain Greumach (1)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns a’ chiad phàirt, tha Iain Greumach a’ bruidhinn mu dheidhinn eachdraidh a theaghlaich agus na cuimhneachain as tràithe aige mun bheatha air a’ Bhac ann an Leòdhas far an do dh'fhàs e suas ann an coimhearsnachd a bha dlùth ri chèile. Tha e ag innse mu bhith a’ fhoghlam an toiseach san sgoil ionadail agus mar a chaidh sin a leantainn le greis ann an Sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh. Tha e cuideachd a’ bruidhinn mun obair-chosnadh a bha àbhaisteach sa sgìre aig an àm, far an robh mòran an sàs ann am fighe, agus mu chleachdaidhean Oidhche Shamhna. Lean e gu foghlam ann an Obar Dheathain, mus deach fhastadh aig Sabhal Mòr Ostaig, a’ cholaiste Ghàidhlig san Eilean Sgitheanach.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns a bheil Pàdraig Moireach a’ ceasnachadh Iain Greumach mu na cuimhneachain is na beachdan tràth aige mu bhith a’ fàs suas ann an Leòdhas agus cùrsa a bheatha an dèidh sin.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-nunn ’s a-nall anns a bheil Pàdraig Moireach a’ ceasnachadh Iain Greumach mu na cuimhneachain is na beachdan tràth aige mu bhith a’ fàs suas ann an Leòdhas agus mu chùrsa a bheatha an dèidh sin.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8432

Iain Greumach (2)

Ìre comais

C2

Bàrr na duilleige

Tuairisgeul

Pàirt de phròiseact Stòras Beò nan Gàidheal anns a bheil Institiùd Saidheansan Cànain OGE le Sabhal Mòr Ostaig agus Soillse, còmhla ri com-pàirtichean Èireannacha, a’ clàradh cainnt nàdarra luchd-labhairt Gàidhlig na h-Èireann agus na h-Alba anns na coimhearsnachdan aca fhèin le uidheam agus dòighean furasta a chleachdadh. An seo, anns an dàrna pàirt, tha Iain a’ cuimhneachadh an toiseach air mar a bha Sabhal Mòr Ostaig nuair a thòisich e fhèin an sin. Tha e air mòran leasachaidhean fhaicinn, chan ann a-mhàin anns na toglaichean, ach cuideachd anns an raon de chùrsaichean a chaidh a chruthachadh thar ùine. Ged is ann bho na h-eileanan a bha a’ mhòrchuid de na h-oileanaich nuair a chaidh a’ cholaiste a stèidheachadh, tha iad nas farsaing a-nis a thoabh aois agus àite. Tha dòighean lìbhrigidh nan cùrsaichean air fàs nas sùbailte cuideachd. Tha Iain gu mòr an sàs ann a bhith a’ cur greisean-obrach air dòigh do na h-oileanaich, agus tha e toilichte gu bheil ceumnaichean na colaiste a’ faighinn cosnadh math. Mu dheireadh, tha e a’ meòrachadh air an dà cuid an t-atharrachadh agus an leantainneachd a tha e a’ faicinn nuair a tha e gu tric a’ tadhal air ais air Leòdhas.

Bàrr na duilleige

Susbaint

Còmhradh dà-shligheach anns a bheil Pàdraig Moireach a’ ceasnachadh Iain Greumach mu na cuimhneachain is na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas ann an Leòdhas agus mu chùrsa a bheatha an dèidh sin.

Bàrr na duilleige

Conaltradh

Ag èisteachd ri còmhradh a-nunn ’s a-nall anns a bheil Pàdraig Moireach a’ ceasnachadh Iain Greumach mu na cuimhneachain is na beachdan aige mu bhith a’ fàs suas ann an Leòdhas agus mu chùrsa a bheatha an dèidh sin.

Bàrr na duilleige

Tuigse

Tha am pròiseact ag amas air iomlaid leantainneach eadar a’ choimhearsnachd agus an saoghal acadaimigeach, agus eadar Èirinn agus Alba, a thaobh goireas cultarail beò nan cànan Gàidhlig. A bharrachd air luach a’ phròiseis fhèin, is e a’ bhuannachd a bharrachd a bhios aig an iomlaid seo gun tèid goireas cultarail dearbhach a chruthachadh gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean dealbhadh cànain gus taic a thoirt do na coimhearsnachdan a tha ga chruthachadh.

Bàrr na duilleige

Comasan

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdarra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Coimhearsnachd

Gheibh an neach-ionnsachaidh sealladh air coimhearsnachdan Gàidhlig na h-Alba agus gheibh e eòlas cultarach. Ionnsaichidh an t-oileanach briathrachas ùr bho chainnt nàdurra labhairteach le bhith a’ briogadh nam faclan agus a’ togail liosta briathrachais airson adhbharan trèanaidh.

Bàrr na duilleige

Falbh dhan aonad: https://clilstore.eu/cs/8433

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the Susbaints which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein..